ด้านการจัดทำระบบการจัดการพลังงาน

การจัดทำระบบการจัดการพลังงานตามพรบ.อนุรักษ์พลังงาน

      ตามที่ทางกระทรวงพลังงานโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ออกกฎหมายให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมต้องส่งรายงานระบบการจัดการพลังงานให้กับทาง พพ. ภายในเดือนมีนาคมของทุกปีนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลของโครงการต่างๆ ด้านพลังงานที่ทางหน่วยงานราชการทั้งทางกระทรวงพลังงานและกระทรวงอุตสาหกรรมให้การสนับสนุน ด้วยเหตุนี้ เราจึงจัดเตรียมบุคคลากรที่จะดูแลท่านในด้านการประสานงานไว้อย่างพร้อมสรรพ

ลักษณะการให้บริการ

  • ให้คำปรึกษาในการจัดทำรายงานระบบการจัดการพลังงานตาม พรบ.อนุรักษ์พลังงาน สำหรับอาคารและโรงงานที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
  • ให้คำปรึกษาในการดำเนินการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานต่างๆและข้อมูลทางเทคนิค เพื่อจัดทำตามกระบวนการ 8 ขั้นตอน ตามที่กฎหมายกำหนด
  • ให้คำปรึกษาในการดำเนินการตามมาตรการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงศึกษาศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้การประหยัดพลังงานเป็นไปอย่างถูกต้องและสมบูรณ์
  • ให้คำปรึกษาในการเขียนรายงาน/ข้อเสนอโครงการต่างๆที่ทาง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ให้การสนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อม
  • เป็นตัวแทนของสถานประกอบการในการประสานงานกับทางหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับด้านพลังงาน
Copyrights © 2014 & All Rights Reserved by ENCOS Co.,Ltd.