บริการ

What we do ?

         Preparation of energy management systems engaged in ISO 50001 International Organization for Standardization issued a standard for energy management or ISO 50001:2011, on 15th June 2011, which will help promote organizations to improve their energy management systems on energy supply and energy consumption with efficiency and concrete. Result in the reduction of energy consumption and control energy efficiency. Therefore, the ISO 50001:2011 standard is an important tool for continuous and sustainable energy management.ด้านการจัดทำระบบการจัดการพลังงาน
 

       ตามที่ทางกระทรวงพลังงานโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ออกกฎหมายให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมต้องส่งรายงานระบบการจัดการพลังงานให้กับทาง พพ. ภายในเดือนมีนาคมของทุกปีนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลของโครงการต่างๆ ด้านพลังงานที่ทางหน่วยงานราชการทั้งทางกระทรวงพลังงานและกระทรวงอุตสาหกรรมให้การสนับสนุน ด้วยเหตุนี้ เราจึงจัดเตรียมบุคคลากรที่จะดูแลท่านในด้านการประสานงานไว้อย่างพร้อมสรรพ

 

 ด้านการพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ด้านพลังงาน

       การอนุรักษ์พลังงานจะสำเร็จไปไม่ได้เลยหากบุคลากรในองค์กรยังละเลยไม่เห็นความสำคัญ รวมทั้งขาดความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของการประหยัดพลังงาน ไม่ว่าจะเป็นในด้านของจิตสำนึกและวิธีในการบริหารจัดการรายเครื่องจักร/อุปกรณ์ต่างๆ ที่มีการใช้พลังงานอย่างมากขององค์กร

 

 

 

 ด้านการตรวจวัดและวิเคราะห์พลังงาน
 

       เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า หัวใจของการทำเรื่องอนุรักษ์พลังงานก็คือ การประเมินศักยภาพทางเทคนิคของแต่ละโรงงานที่แตกต่างกันออกไป โดยจะต้องหาวิธีเพื่อทำการตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานอย่างถูกต้องและแม่นยำ รวมถึงการหาค่าของดัชนีการใช้พลังงานต่อหนึ่งหน่วยการผลิตออกมาให้ได้ เพื่อที่จะได้ทราบถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายพลังงานที่แท้จริงและเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับตลาดโลก

 

 

 

Copyrights © 2014 & All Rights Reserved by ENCOS Co.,Ltd.