บทความ

เทคโนโลยีพลังงานน้ำ

 

รูปแบบของพลังงานน้ำในการผลิตไฟฟ้า
            พลังงานน้ำ เป็นรูปแบบหนึ่งของการสร้างกำลังโดยการอาศัยการเคลื่อนที่ของน้ำทำให้เกิดพลังงาน ปัจจุบันนี้พลังงานน้ำส่วนมากจะถูกใช้เพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้า กักเก็บน้ำอยู่ในลักษณะของเขื่อน อ่างเก็บน้ำ ฝายทดน้ำ เมื่อเราเปิดประตูที่ปิดกั้นน้ำในอ่างเก็บน้ำ พลังงานศักย์ที่สะสมอยู่จะเปลี่ยนเป็นพลังงานจลน์ไปทำให้กังหันน้ำหมุนเพื่อฉุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำให้ผลิตพลังงานได้ นอกจากนี้แล้วพลังงานน้ำยังถูกนำไปใช้ในการชลประทาน การสี การทอผ้า และใช้ในโรงเลื่อย   โดยมีรูปแบบของพลังงานน้ำในการผลิตพลังงาน 3 รูปแบบดังนี้

พลังน้ำตก

         การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำตกนี้ ทำได้โดยอาศัยพลังงานของน้ำตกที่เกิดจากการดัดแปลงสภาพธรรมชาติ เช่น น้ำตกที่เกิดจากการสร้างเขื่อนกั้นน้ำ น้ำตกจากทะเลสาบบนเทือกเขาสู่หุบเขา กระแสน้ำในแม่น้ำไหลตกหน้าผา เป็นต้น การสร้างเขื่อนกั้นน้ำและให้น้ำตกไหลผ่านกังหันน้ำ ซึ่งติดอยู่บนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า กำลังงานน้ำที่จะได้ขึ้นอยู่กับความสูงของน้ำและอัตราการไหลของน้ำที่ปล่อยลงมา ดังนั้นการผลิตพลังงานจากพลังงานน้ำจำเป็นต้องมีบริเวณที่เหมาะสมและการสร้างเขื่อนนั้นจะต้องลงทุนอย่างมาก

พลังงานน้ำขึ้นน้ำลง

         พลังงานน้ำขึ้นน้ำลง จัดเป็นแหล่งพลังงานประเภทใช้แล้วหมุนเวียนกลับมาใช้ทดแทนใหม่ได้ สำหรับในการเปลี่ยนพลังงานน้ำขึ้นน้ำลงให้เป็นพลังงานไฟฟ้าคือ เลือกแม้น้ำหรืออ่าวที่มีพื้นที่เก็บน้ำได้มากและมีค่าพิสัยของน้ำขึ้นน้ำลงมีค่าสูง แล้วสร้างเขื่อนที่ปากแม่น้ำหรือปากอ่าวเพื่อให้เกิดเป็นอ่างเก็บน้ำขึ้นมา เมื่อน้ำขึ้นจะไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำและเมื่อน้ำลงจะไหลออกจากอ่างเก็บน้ำ การไหลเข้าออกจากอ่างของน้ำต้องควบคุมให้ไหลผ่านกังหันน้ำที่ต่อเชื่อมกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เมื่อกังหันน้ำหมุนก็จะได้ไฟฟ้าออกมาใช้งาน

         คลื่นในทะเลและมหาสมุทรโดยปกติเกิดจากลม แต่ในบางกรณีอาจเกิดจากการเคลื่อนไหวของเปลือกโลก เช่น แผ่นดินไหวและอื่นๆ ซึ่งคลื่นที่นำมาใช้เป็นพลังงานจะเป็นคลื่นที่เกิดจากลม เมื่อลมพัดแรงคลื่นในทะเลมหาสมุทรก็ยิ่งมีขนาดโตขึ้น เมื่อลมพัดอ่อนคลื่นก็จะมีขนาดความสูงลดลง โดยทั่วไปสภาพของคลื่นที่เกิดขึ้นเพราะลมพัด ลมที่พัดแรงและพัดอยู่นานจะทำให้ท้องทะเลเต็มไปด้วยเคลื่อนขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถนำพลังงานคลื่นไปเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้
 

โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
            โรงไฟฟ้าพลังน้ำ เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งของประเทศไทย โรงไฟฟ้าชนิดนี้ใช้น้ำในลำน้ำธรรมชาติเป็นพลังงานในการเดินเครื่อง โดยวิธีสร้างเขื่อนปิดกั้นแม่น้ำไว้หรือสร้างเป็นอ่างเก็บน้ำ โดยให้อยู่ในระดับที่สูงจนมีปริมาณน้ำและแรงดันเพียงพอ ที่จะนำมาหมุนเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งอยู่ในโรงไฟฟ้าท้ายน้ำที่มีระดับต่ำกว่า กำลังผลิตติดตั้งและพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าจะเพิ่มเป็นสัดส่วนโดยตรงกับแรงดันและปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเครื่องกังหันน้ำ

Copyrights © 2014 & All Rights Reserved by ENCOS Co.,Ltd.