เกี่ยวกับเรา

 

      บริษัท เอนคอส จำกัด จดทะเบียนเริ่มดำเนินการในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2551 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท โดยกลุ่มวิศวกรที่มีประสบการณ์ด้านงานวิศวกรรมหลากหลายสาขาในด้านการให้คำปรึกษาด้านระบบการจัดการพลังงานตามกฏหมายฯ และตามมาตรฐานสากล ISO 50001, การตรวจวิเคราะห์0พลังงาน (Energy Health Check), การจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ด้านพลังงาน, การบริหารโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงาน, การบริหารโครงการด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนรวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำพลังงานทดแทนมาใช้เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานขององค์กร 

     บริษัท เอนคอส จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเสนอแนวคิดและมุมมองของคนรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์จริงในการทำงานโดยเป็นทางเลือกใหม่ ด้วยทีมที่ปรึกษาด้านการจัดทำระบบมาตรฐาน ที่มีประสบการณ์ตรงกว่า 10 ปี รวมทั้งทีมวิศวกรที่มีความชำนาญและเครื่องมือวัดที่ทันสมัย พร้อมที่จะให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานขององค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

      บริษัท ฯ ให้ความสำคัญสูงสุด กับคุณภาพของงานและความพึงพอใจของลูกค้า โดยการให้คำปรึกษาตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง มีหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นลำดับขั้นตอนที่เหมาะสม เน้นในด้านการนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
Copyrights © 2014 & All Rights Reserved by ENCOS Co.,Ltd.